L1 - 3 Ecken Stanzer - 7,00 Euro

L2 - 3 Ecken Stanzer - 7,00 Euro

L 3 - 4,00 Euro

L 4 - Eckenstanzer, Bordürenstanzer oder ganze Verzierungen - 8,00 Euro